دستکش حریر

طراحی ساخت و اجرای پروژه ی سوله شرکت دستکش حریر