فولاد کویر

طراحی ، ساخت و اجرای پروژه سوله ی شرکت فولاد کویر