مرحله دوم پروژه ی فولاد نفیس

مرحله ی دوم اجرای پروژه ی شرکت فولاد نفیس ( فولاد خرمدره )